Ommedijkseweg

De grondeigenaar wil de grond aan de Ommedijkseweg (het formele adres van de huidige woning van de grondeigenaar is Haagseweg 16; zie hier voor de exacte locatie) graag verkopen en heeft ontwikkelaar Timpaan gevraagd hiervoor een plan voor te maken.

Projectinitiatief: woontoren

In de voorlopige verkenningen wordt uitgegaan van een woontoren (“Woontoren Ommedijkseweg”) als projectinitiatief. Leiden heeft namelijk een grote woningbouwopgave. Er is berekend dat tot 2030 er ongeveer 10.000 nieuwe woningen moeten worden gerealiseerd. Op dit moment is het gebrek aan woningen al merkbaar. Starters kunnen niet aan woningen komen en verlaten noodgedwongen de stad. Er vindt te weinig doorstroming plaats en huizenprijzen blijven stijgen. Dit terwijl Leiden een samenleving wil zijn waar voor jong en oud een plek is om te wonen. Maar waar ook plek is voor groen. Dit betekent dat op sommige plekken in Leiden met bouwen de hoogte in moet worden gegaan om het groen in en om Leiden te sparen. De Leidse MilieuRaad (LMR) raadt in het Advies over Raadsperiode 2018-2022 (zie hier en hier) ook aan om gericht te verdichten. De Ommedijkseweg bij de A44 lijkt daarvoor vooralsnog een geschikte plek. Een woontoren van voldoende hoogte op deze plek komt bovendien in het zicht te staan, en kan het visitekaartje van Leiden aan de westzijde vormen. Dat zou stedenbouwkundig gezien van toegevoegde waarde kunnen zijn. Lees hier meer over het hoe en waarom.

Toestemming College van Burgemeester en wethouders gemeente Leiden voor nader onderzoek en participatieproces

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiden heeft op basis van de eerste voorlopige verkenningen eind 2017 toestemming gegeven om samen met projectontwikkelaar Timpaan en belanghebbenden uit de omgeving verder onderzoek te doen naar een woontoren aan de Ommedijkseweg in Leiden, alvorens het voor te leggen aan de gemeenteraad. Hierover zijn omwonenden geïnformeerd via een bewonersbrief.

Kijk hier voor een schematische weergave van de planning.

Kijk hier voor de projectopdracht.

Participatie

Er vinden tijdens deze verkennende initiatieffase van het project drie participatiebijeenkomsten plaats. De inbreng van deze drie avonden (en nadien binnengekomen via mail en of telefoon) vormt samen de basis van de Nota van Uitgangspunten op grond waarvan het college en de raad uiteindelijk een afweging moeten maken of de woontoren er wat hen betreft daadwerkelijk komt en zo ja onder welke voorwaarden.

Doel van de participatiebijeenkomsten is om bij omwonenden en belanghebbenden op te halen welke vragen, zorgen en eventuele bezwaren er leven en ook welke wensen en ideeën er zijn ten aanzien van de eventuele komst van een woontoren aan de Ommedijkseweg.

Bijeenkomsten en zorgvuldig proces

Kijk hier voor meer informatie over het participatietraject  en de bijeenkomsten op 27 november 2017 en 8 januari 2018. Op dit moment worden de diverse vragen, zorgen, wensen en ideeën die tot nu toe zijn geuit onderzocht en vindt er nader overleg plaats tussen Timpaan als ontwikkelaar, de grondeigenaar en de gemeente Leiden. Kijk hier voor de bewonersbrief van eind maart met update van het proces.

In mei of juni vindt de derde bijeenkomst plaats. Klik hier om u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief waarmee u onder andere op de hoogte wordt gehouden van de eerstvolgende bijeenkomst. Omwonenden ontvangen ook een uitnodiging voor deze bijeenkomst door middel van een bewonersbrief.

Bij vraag en antwoord vindt u de gestelde vragen, bezwaren en zorgen die omwonenden tot nu toe hebben geuit tijdens de eerste twee participatiebijeenkomsten (en nadien via de website of per telefoon), voorzien van een antwoord.

Bij wensen en ideeën treft u de inbreng van omwonenden zoals gegeven bij de eerste twee participatiebijeenkomsten en nadien per e-mail of telefoon, met een eerste reactie van projectontwikkelaar Timpaan.

Staat uw vraag niet op de website en of heeft u een aanvullende vraag? Stel deze vraag dan via info@ommedijkseweg.nl of via 0297 382 580

Staat uw wens of idee nog niet op de website en of heeft u een nieuwe wens? Laat het ons weten op info@ommedijkseweg.nl of via 0297 382 580

Op voorhand veel dank voor uw inbreng en betrokkenheid!